WERKWIJZE

Intakegesprek

 

In een vrijblijvend intakegesprek, telefonisch of  in de praktijk, bespreken we de reden van de aanmelding van uw kind.

In het intakegesprek wordt duidelijk of ik iets voor uw kind kan betekenen en bespreken we de mogelijkheden. Aan het einde van dit gesprek bepalen we samen of we een onderzoeks- en begeleidingstraject opstarten voor uw kind en maken we verdere afspraken.

 

 

Na de aanmelding vindt er een kennismakingsgesprekje plaats met uw kind. Meestal kan ik uit het gesprek met uw kind belangrijke informatie halen die bruikbaar is voor de RT. Dit gesprek mag met of zonder ouder(s)/verzorger(s) plaatsvinden.

 

Als u toestemming verleent, neem ik contact op met de school van uw kind.

In het gesprek met de basisschool komt aan de orde:

  • Wat hun ervaringen met deze leerling zijn

  • Welke acties er al ondernomen zijn t.a.v. deze leerling

  • Overleg over de gewenste aanpak

Op school zijn veel toetsgegevens van uw kind bekend. Deze toetsgegevens zijn meestal het uitgangspunt voor de Remedial Teaching van uw kind. Toch kan het nodig zijn om aanvullende toetsen af te nemen (een didactisch onderzoek). Een andere mogelijkheid is doorverwijzing naar een andere vorm van specialistische hulp.

 

Onderzoek

 

Jongen leestEen didactisch onderzoek wordt voorafgegaan door een kort gesprek met het kind om elkaar als persoon een beetje te leren kennen. Na het onderzoek, dat resulteert in een handelingsplan, volgt een gesprek met de ouders en eventueel de leerkracht.

 

Het doel van een didactisch onderzoek:

  • Welke leerstof beheerst uw kind

  • Wat beheerst uw kind nog niet

  • Wat is de werkwijze van uw kind (hoe pakt hij/zij zaken aan)

  • Hoe reageert hij/zij op de aangeboden leerstof.

 

 

Het handelingsplan

 

Als het probleem duidelijk is (diagnose), wordt een handelingsplan opgesteld. In het handelingsplan staat beschreven hoe ik met uw kind ga werken (methodiek) en welk doel nagestreefd wordt. Nadat u, als ouders/verzorgers, het handelingsplan heeft goedgekeurd, kan de behandeling worden gestart. De behandeling die nu volgt heet Remedial Teaching (RT). Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van het kind.

 

 

Een handelingsplan kan verschillen in het aantal lessen, afhankelijk van het leerprobleem. Per handelingsplan wordt afgesproken na hoeveel sessies er geëvalueerd wordt. Er kan gekozen worden voor één of meerdere sessies per week (voor een intensieve aanpak). Meestal wordt er ook huiswerk meegegeven en is begeleiding door de ouder(s) en/of verzorgers(s) nodig. Door meerdere oefenmomenten in de week zal de leerstof eerder eigengemaakt worden.

 

 

Begeleiding

 

Meisje met stapek boekenDe begeleiding vindt plaats in wekelijkse sessies van drie kwartier. De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd met de school van uw kind, zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat over de manier van werken tijdens de begeleiding en op school.

 

Bij voorkeur vinden de sessies plaats op de school van uw kind, zodat uw kind maar korte tijd de klas uit moet en niet hoeft te reizen. Daarnaast ben ik van mening dat uw kind het vaak al moeilijk genoeg heeft en het ook niet nog eens na schooltijd belast moet worden met extra begeleiding. Spelen is en blijft belangrijk voor een kind!

 NB. Het is in sommige gevallen ook mogelijk om twee kinderen tegelijk te laten begeleiden. Het is daarbij wel van belang dat de problematiek overeen komt. Bij het kennismakingsgesprek kunt u dit, indien gewenst, aangeven, dan kan ik u hierover informeren.

 

 

Evaluatie

 

Na ongeveer de eerste 8 weken, bespreken we samen de voortgang van de begeleiding. We besluiten samen of en hoe we de begeleiding na 3 maanden continueren. In de periode die volgt na de eerste 3 maanden, ontvangt u evaluatieverslagen en plannen we indien nodig gesprekken naar behoefte. Soms hoeven er geen aanpassingen te worden gedaan en kan de begeleiding op dezelfde wijze worden voortgezet.

 

 

Soms zijn er wel aanpassingen nodig, of is het fijn om te overleggen met bijvoorbeeld de leerkracht. In dat geval plannen we samen een gesprek. Ik vind het belangrijk om samen te werken met de school van uw kind. De school ziet uw kind dagelijks en kent uw kind goed. Remedial Teaching kan ontlastend werken voor de leerkracht omdat taken van school kunnen worden overgenomen. De ervaring leert ook dat Remedial Teaching het meeste effect heeft bij samenwerking met school en ouders.

Jumping kids, dressed colorful. Representing happiness and fun.